Kérdések és válaszok

Ezen az oldalon a folyamatban lévő árverési eljárással kapcsolatban írásban feltett kérdések és az azokra adott válaszok kerülnek közzétételre.

1. Ajánlattevői kérdés:

Ismert-e a pontos metódus, amely alapján meghatározásra kerül a Ft egységárú tarifából képzett EUR egyságárú Induló Ár a 1/2022. sz. Tárolói kapacitás árverés során?

Kiíró válasza:

Az árverés a meghirdetett kapacitáscsomagok (70 nap kitárolás, 133 nap betárolás) tarifarendelet szerinti képlettel számított fajlagos díjánál alacsonyabb árról indul, ezért a konverziós árfolyamnak nincs jelentősége.

2. Ajánlattevői kérdés:

A Partnerkockázati nyilatkozathoz csatolandó igazolásokat (NAV igazolás, székhely szerinti önkormányzati adóhatóság igazolása, számlavezető bank bankszámla igazolása) az Ajánlattevő részéről is szükséges cégszerűen aláírni?

Kiíró válasza:

Az igazolásokat eredeti példányban kell benyújtani: amennyiben az igazolások elektronikus formába kerülnek kiállításra az adott hatóság, hivatal által úgy mindenféle aláírás nélkül, pdf formátumban töltendőek fel a felületre. Amennyiben papír alapon került kiállításra az adott igazolás, úgy van szükség „ Az eredetivel mindenben megegyező másolati példány” hivatkozás feltüntetésére és ennek cégszerű aláírására.

3. Ajánlattevői kérdés:

Az aukció során részteljesítés megengedett? Amennyiben igen, akkor ennek elfogadását milyen formában tudja az Ajánlattevő rögzíteni a felületen? Mi az allokációs mechanizmus?

Kiíró válasza:

Igen, a részteljesítés megengedett. Az aukció napján az aukció indítása előtt, a jelen „1/2022 sz. Tárolói kapacitás árverés – 1 éves” megnevezésű árverés esetében 9.15 és 9.45 óra között kell megadni azt, hogy mennyi LOT-ra tart igény az aukción résztvevő rendszerhasználó. Az allokáció az Árverési Szabályzat és az Árverési kiírásban rögzített mechanizmus szerint történik.

4. Ajánlattevői kérdés:

Az Árverési kiírás szerint: „Az Árverés keretében meghirdetett Elektronikus Liciteljárás kezdő időpontja előtt az Elektronikus Licitfelületen az Ajánlattevőnek meg kell adnia az Ajánlati Mennyiséget, vagyis azt a kapacitás mennyiséget (meghirdetett kapacitáscsomag darabszámot), amelynek a lekötésére az Ajánlattevő az általa megajánlott Ajánlati Áron Ajánlatot tesz az Elektronikus Liciteljárás keretében.” A kiírásban konkrét időpont nem szerepel az Ajánlati Mennyiség feltöltésére. Kérjük az Kiíró szíves tájékoztatását ennek pontos időpontjáról és a folyamat pontos menetéről.

Kiíró válasza:

Az aukció indulása előtt a bonyolító biztosítja a licitfelületen a maximálisan igényelt LOT szám megadását a jelen „1/2022 sz. Tárolói kapacitás árverés – 1 éves” megnevezésű árverés esetében 9.15 és 9.45 óra között.

5. Ajánlattevői kérdés:

Az Árverési kiírás szerint: „A Kiíró az Elektronikus Liciteljárás keretében érvényes ajánlatnak tekint minden olyan licitet, amelyet az Ajánlattevő által a regisztráció során megadott e-mail cím alkalmazásával adnak be az Elektronikus Licitfelületen keresztül.” Ez azt jelenti, hogy egy cég egy aukciós körben/körönként akár egyszerre több mennyiségre is beadhat ajánlatot vagy cégenként csak 1 összmennyiségre lehet ajánlatot adni? Kérjük a Kiíró szíves tájékoztatást arra nézve, hogy milyen ajánlatbeadási lehetőségeket engedélyez az aukciós felület.

Kiíró válasza:

Egy aukció lebonyolítása során cégenként 1 összmennyiségre lehet ajánlatot adni. Az ajánlat 1 LOT árára vonatkozik, és az aukció indulása előtt megadott maximum LOT számra érvényes lesz. Amennyiben az első aukciós körben nem kerül eladásra minden LOT, akkor a maradék LOT-okra, napon belül új aukciós kör indul, és az árverés indulása előtt megadott, maximálisan igényelt LOT szám lesz érvényes. Ha például a kiírt 80 LOT-ból 60 eladásra kerül, a maradék 20 LOT-ra új aukciós kör indul, és az első kör előtt megadott LOT-szám lesz érvényes.

6. Ajánlattevői kérdés:

Amennyiben az első aukciós kör lezárását követően további aukciós körök kerülnek meghirdetésre, akkor ezekben a körökben a kiinduló ár honnan indul? Az aukciós felületen látszik majd a mások által elnyert mennyiség és ár is?

Kiíró válasza:

Az induló árat a kiíró határozza meg. Az előző aukciós kör eredménye (ár, mennyiség), annak lezárultát követően, nem kerül feltüntetésre a felületen.

További aukciós körök megtartása esetén az induló ár nem változik.

7. Ajánlattevői kérdés:

Van lehetőségük az Ajánlattevőknek arra, hogy a rendszert akár 2022.03.01 előtt is kipróbálhassák vagy valamilyen leírást kapjanak a rendszer tényleges működését illetően?

Kiíró válasza:

A rendszer teljes leírása 5 munkanappal az aukció előtt elérhető lesz, gyakorolni március 1-én lehet majd 10.00–16.00 között.

8. Ajánlattevői kérdés:

A regisztrációs felülethez hozzáférést igénylő személynek szerepelnie kell-e a regisztrációs dokumentumokban (Regisztrációs adatlapon)?

Kiíró válasza:

A regisztrációs felülethez hozzáférést igénylő személynek nem kell szerepelnie a regisztrációs dokumentumokban.

9. Ajánlattevői kérdés:

Az 1/2022. sz. Tárolói kapacitás árverés A1 regisztrációs adatlapján nem egyértelmű, hogy a különböző státuszú kapcsolatok közül ki jogosult az árverés során az elektronikus felületen az ajánlat beadására. Ennek tisztázása/egyértelműsítése szükséges.

Kiíró válasza:

Az Elektronikus Árverési eljárás A1 regisztrációs adatlapján feltüntetett különböző státuszú szerepkörök jelesül képviselő, kapcsolattartó és meghatalmazott személyek közül az árverés során az elektronikus felületen az ajánlat beadására az Ajánlatadó társaság (cégnyilvántartásban szereplő) képviselője, illetve ilyen képviseleti joggal rendelkező általa adott meghatalmazás alapján a meghatalmazott személy a jogosult.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy meghatalmazás alapján történő eljárásra természetesen nem csak a papíralapú, hanem az elektronikus eljárás során is van mód.

10. Ajánlattevői kérdés:

Amennyiben az 1. árverési kör után még marad el nem adott mennyiség, akkor a következő árverési kör pontosan mikor kerül lebonyolításra?

Kiíró válasza:

Az előző árverési kör lezárása után 1 órán belül.

11. Ajánlattevői kérdés:

Minden ajánlati kör 30 perces időtartamú lesz?

Kiíró válasza:

Igen, valamennyi ajánlati kör 30 perces lesz.

12. Ajánlattevői kérdés:

Abban az esetben, ha ugyanazon az ajánlati áron több rendszerhasználó is pontosan ugyanakkor üti le az ajánlatot , akkor mi alapján történik a kapacitások kiosztása?

Kiíró válasza:

Fenti esetben a kapacitások a másodperc pontosságú időbélyeg alapján igazolhatóan gyorsabb rendszerhasználó részére kerülnek kiosztásra.

13. Ajánlattevői kérdés:

A kiírás szerint a rendszerhasználónak még az aukció indulása előtt meg kell adnia az igényelt mennyiséget. Amennyiben több aukciós kör lesz, akkor az adott körök előtt mindig meg lehet adni az igényelt mennyiséget, és ez a mennyiség az előző körben megadottól akár eltérő is lehet?

Kiíró válasza:

Az aukció napján a rendszerhasználó által igényelt mennyiséget csak egyszer lehet megadni, függetlenül az aukciós körök számától.

14. Ajánlattevői kérdés:

A válaszok alapján úgy értelmezzük, hogy az adott aukciós kör után nem kerül publikálásra sem az ár, sem a mennyiség. Ha nem tudjuk, hogy a 2. vagy 3. körre mennyi lesz a felkínált mennyiség előfordulhat az az eset, hogy a 2. vagy 3. körben már nem lesz felkínálva annyi mennyiség, amennyit a kör elején kértünk. Ebben az esetben a rendszerhasználó(k) szempontjából részteljesítés lesz? Ha több rendszerhasználó is van ilyen helyzetben, akkor pro ráta alapon történik a kapacitások kiosztása?

Kiíró válasza:

Minden körben csak a leggyorsabban reagáló rendszerhasználó kapja meg az általa kért mennyiséget. Ha az általa igényelt LOT-szám több, mint amennyit még meg lehet venni, akkor részteljesítésre kerül sor.

Példával szemléltetve: 20-at igényelt az első kör előtt, de a második körre már csak 10 maradt, akkor 10-et kap meg azon az áron amit elfogadott, és véget ér az aukció. Ha 20-at igényelt, és a második körre 30 maradt, akkor 20-at kap majd, ha ő nyeri a 2. kört, és 10 marad a 3. körre.

15. Ajánlattevői kérdés:

A jelen árverés regisztrációja során külföldi ajánlattevő benyújthatja-e az angol nyelven kiállított formanyomtatványokat valamint alkalmasságot igazoló dokumentumokat magyar nyelvű fordítás nélkül?

Kiíró válasza:

A Kiíró biztosítja a lehetőséget a Regisztrációhoz szükséges dokumentumok angol nyelvű benyújtására, amely esetben nincsen szükség magyar nyelvű fordítás csatolására.

16. Ajánlattevői kérdés:

Jelen árverés során már biztosított lesz az Elektronikus Licitfelület angol nyelven történő haszálata?

Kiíró válasza:

Az Elektronikus Licitfelület a jelen árverás alkalmával is elérhető lesz angol nyelven azzal, hogy az Ajánlati Kiírásban szereplő paraméterek az angol nyelvű felületen is magyarul kerülnek feltüntetésre az Ajánlati Kiírásban foglalt tartalommal.

17. Ajánlattevői kérdés:

Az aukción cégenként egyidejűleg csak 1 fő adhat be ajánlatot (1 email címmel lehet regisztrálni). Ettől függetlenül van-e arra lehetőség, hogy az adott cégtől további felhasználók is elérjék a platformot, és egy esetleges IT vagy egyéb probléma miatt, ha az az 1 fő nem tud részt venni az aukción, akkor egy másik, a cég nevében beregisztrált felhasználó is adhasson be ajánlatot?

Kiíró válasza:

Az Árverési Szabályzat 17.5.1. pontja értelmében az Elektronikus Licitfelületre történő belépésre és az ajánlattételre az Ajánlattételre Jogosult Rendszerhasználó által a Regisztráció során megadott e-mail címmel van mód. A licitfelület használatához ezen email címmel regisztrált rendszerhasználó kap hozzáférést adott Árverés vonatkozásában. Ugyanezen Rendszerhasználó másik felhasználójának regisztrálására és ezzel a platform használatára nincsen mód. Ugyanakkor egy esetleges IT vagy egyéb probléma esetén az Árverési Lebonyolító telefonos és elektronikus támogatást nyújt az Ajánlattételre Jogosult Rendszerhasználók részére az Árverés lebonyolítása közben.

18. Ajánlattevői kérdés:

Az elektronikus árverési felület teszteléséhez történő hozzáféréshez érvényes regisztráció szükséges?

Amennyiben nem, úgy mely regisztrációs dokumentumok feltöltésére van szükség?

Kiíró válasza:

Igen, az Elektronikus Licitfelülethez az adott Árverésre sikeresen regisztrált Ajánlattevők kapnak hozzáférést. A hozzáféréshez szükséges adatokat az Árverési Lebonyolító a regisztrált Ajánlattevők Regisztráció során megadott e-mail címére küldi meg. Az Árverési Lebonyolító az Árverési Kiírásban rögzített idősávban biztosítja a lehetőséget az Ajánlattevők részére az Elektronikus Licitfelület kipróbálására, és az Árverésre való felkészülésre.